مادر دوست داشتنی انگلیسی, سوپر شیمیل آنابلا فورد پاک آبدار مشروب الکلی